Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.hifi-auto.sk

Článok 1
Všeobecné ustanovenie
Prevádzkovateľom e-shopu je TOMDO s. r. o., Horná Tižina 25, Terchová 01306, IČO: 45 905 037, DIČ: 2023126380, IČ DPH: SK2023126380 ( ďalej len ,, predávajúci,, ). Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.hifi-auto.sk môžu uskutočniť fyzické i právnické osoby ( ďalej len „kupujúci“). Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, e-mail: za@soi.sk

Alternatívny spôsob riešenia sporov
Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@hifi-auto.sk.
Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Spotrebiteľské Centrum - www.spotrebitelskecentrum.sk (https://www.spotrebitelskecentrum.sk/podanie/)
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Článok 2
Postup pri objednávaní
Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAJ DO KOŠÍKA“.  Po vybratí tovaru vložením do košíka kliknutím na ikonu „ZOBRAZIŤ KOŠÍK“  možno uskutočniť objednávku kliknutím na „POKRAČOVAŤ NA OBJEDNÁVKU“. Následne kupujúci vyplní objednávkový formulár a odošle ho kliknutím na ikonu „ODOSLAŤ“. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom prijatia oznámenia do mailovej schránky kupujúceho o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

Článok 3
Cenové a platobné podmienky
Všetky ceny tovarov sú konečné. Sme platca DPH. Tovar posielame:
Kuriér – Slovak Parcel Sercis, Obchodné podmienky SPS nájdete tu https://www.sps-sro.sk/files/sps%20sadzobn%C3%ADk.pdf
Pri platbe vopred na účet - tovar odosielaný Slovak Parcel Sercis, Obchodné podmienky SPS nájdete tu https://www.sps-sro.sk/files/sps%20sadzobn%C3%ADk.pdf
Osobné prevzatie (Osobné prevzatie tovaru je možné po predchádzajúcom dohodnutí termínu prevzatia).

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
 1. Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky. Tovar, ktorý je skladom je odosielaný do 2-3 pracovných dní.
 2. Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.
 3. K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu Slovak Parcel Service (tzn. poštovné, poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky) v sume 3,50,- € .
 4. K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu  pri platbe vopred na účet (tzn. poštovné,  poplatok za poštovné a náklady súvisiace s odoslaním zásielky) v sume 2,50,- €.
 5. K cene tovaru pri nákupe nad 100,00,- € účtujeme poplatok v sume 0,- €  tovar odosielaný spoločnosťou Slovak Parcel Servis.

Článok 5
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením ( napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu je TOMDO s. r. o., Horná Tižina 25, Terchová 01306, IČO: 45 905 037, DIČ: 2023126380, IČ DPH: SK2023126380. (www.hifi-auto.sk)
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .
Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovednosť spotrebiteľa/odberateľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok 6
Reklamačné podmienky
 1. Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.
 2. Záručná doba tovaru je 24 mesiacov. Záručná doba 24 mesiacov je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí nakupujú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ). Zákazníkom, ktorý tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Pre nákup na IČ poskytujeme záruku 12 mesiacov od zakúpenia tovaru.
 3. Ak má tovar vady musí na ne kupujúci upozorniť bez zbytočného odkladu.
 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamáci.
 5. Ak sa vada nedá odstrániť a bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy ustúpiť. Platí aj ak ide o odstrániteľné vady avšak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže vec riadne užívať
 6. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nespôsobujú nepoužiteľnosť tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu.  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
 7. Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom diaľkovej komunikácie (listom, telefonicky alebo mailom) a je povinný reklamovaný tovar spolu s kópiou dokladu o zakúpení tovaru doručiť predávajúcemu. Reklamačné konanie začína dňom doručenia zásielky na poštu. Predávajúci vydá potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu najneskôr spolu s dokladmi o vybavení reklamácie.

Článok 7
Ochrana osobných údajov
Predávajúci sa pri spracúvaní osobných úradov riadi Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona.

Zodpovedná osoba, ktorá zabezpečuje dohľad na ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov pre firmu TOMDO s.r.o. je Ing. Tomáš Michalek.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu : je TOMDO s. r. o., Horná Tižina 25, Terchová 01306, IČO: 45 905 037, DIČ: 2023126380, IČ DPH: SK2023126380 (www.hifi-auto.sk)

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:     ............................................................................................................

– Dátum prijatia tovaru : ................................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/odberateľa : ...............................................................................................................................

– Adresa spotrebiteľa/odberateľa : ...............................................................................................................................


– Podpis spotrebiteľa /odberateľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .............................................

– Dátum ......................................